پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

تشریح معده زنبور‌عسل

این حشره با تمام کوچکی اش دو معده دارد، شهد گلهای مکیده شده وارد معده اول می شود که بوسیله دریچه ای به معده دوم مربوط است . معده دوم عملیات گوارشی را انجام می دهد.


برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.